SPOLEČNÁ POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP, OŽP A KVALITY

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. se zavazuje zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s principy „DOOSAN CREDO“ a s ohledem na zákonné požadavky, očekávání zainteresovaných stran a strategii udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální a řízení společnosti (ESG).

Vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, soustředíme se na odstraňování nebezpečí a snižování rizik, účinnou prevenci úrazů a újmy na zdraví a předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí.

Lidé jsou základem našich hodnot i úspěchu. Proto do stanovených činností intenzivně zapojujeme naše pracovníky a jejich zástupce formou informování, projednávání a spoluúčasti.

Oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí pravidelně přezkoumáváme a neustále zlepšujeme systémy jejich řízení. Požadavky jsou kaskádově začleňovány do organizace prostřednictvím Integrovaného systému řízení.


Doosan Bobcat EMEA s.r.o. se zavazuje poskytovat našim zákazníkům výkonné produkty, služby a systémy s ohledem na očekávání zainteresovaných stran, usilujíc o neustálé zlepšování ve všech oblastech společnosti pomocí následování "Cesty Doosanu”.