SPOLEČNÁ POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOZP A OŽP

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. se zavazuje zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v souladu s principy „DOOSAN CREDO“ a s ohledem na zákonné požadavky, očekávání zainteresovaných stran a strategii udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální a řízení společnosti (ESG).

Vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, soustředíme se na odstraňování nebezpečí a snižování rizik, účinnou prevenci úrazů a újmy na zdraví a předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí.

Lidé jsou základem našich hodnot i úspěchu. Proto do stanovených činností intenzivně zapojujeme naše pracovníky a jejich zástupce formou informování, projednávání a spoluúčasti.

Oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí pravidelně přezkoumáváme a neustále zlepšujeme systémy jejich řízení. Požadavky jsou kaskádově začleňovány do organizace prostřednictvím Integrovaného systému řízení.


POLITIKA SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. se zavazuje poskytovat našim zákazníkům výkonné produkty, služby a systémy s ohledem na očekávání zainteresovaných stran, usilujíc o neustálé zlepšování ve všech oblastech společnosti pomocí následování "Cesty Doosanu”.