Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Doosan Bobcat EMEA

Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se řídí zpracování Vašich osobních údajů během Vaší návštěvy na našich webových stránkách www.bobcatdobris.cz/ (dále jen „Webové stránky“) a během Vaší komunikace s naší společností, ať již e-mailem, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím sociálních médií (dále jen „Sociální média“; např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube).

POZNÁMKA 1: Tyto Zásady se nevztahují na zpracování osobních údajů osob, které se rozhodnou ucházet se o zaměstnání prostřednictvím naší online platformy pro podávání žádostí o zaměstnání. Zpracování osobních údajů prostřednictvím platformy pro podávání žádostí o zaměstnání se řídí samostatným prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici prostřednictvím této platformy bobcat.jobs.cz.

POZNÁMKA 2: Pokud chcete informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje pomocí cookies, sociálních plug-inů, pixelů a dalších typů sledovacích technologií, dovolujeme si Vás odkázat na naše Zásady používání souborů cookie uložené na bobcatdobris.cz/informace-o-cookies/.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • 1.1. Vaše osobní údaje zpracovává společnost Doosan Bobcat EMEA, s.r.o., U Kodetky 1810, 26312 Dobříš, IČ:26489201, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 85459, a její přidružené subjekty (dále jen „společnost Doosan“ nebo „my“, „nás“, „nám“ apod.). Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese communications.emea@doosan.com.
 • 1.2. Pokud je to vzhledem ke kontextu možné, slova v jednotném čísle budou vykládána tak, že rovněž zahrnují číslo množné, a totéž platí i naopak.
 • 1.3 Pokud se odkazuje na určité zákony či jiné právní předpisy, má se za to, že tento odkaz zahrnuje i veškeré případné změny, nahrazení či zrušení těchto zákonů či právních předpisů.
 • 1.4 Společnost Doosan si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv podle svého vlastního uvážení upravit, změnit nebo doplnit. Tyto úpravy, změny či doplňky musí být sděleny prostřednictvím Webových stránek.

2. DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 • 2.1. Kdykoliv používáte naše Webové stránky a Sociální média, shromažďujeme:
  • 2.1.1. Technické informace týkající se zařízení, které používáte, jako je např. Vaše IP adresa, druh prohlížeče, geografická poloha a operační systém;
  • 2.1.2. Informace týkající se způsobu, jakým si prohlížíte Webové stránky, jako je např. délka Vaší návštěvy, na jaké odkazy klikáte, jaké stránky navštívíte a kolikrát navštívíte určitou stránku.
 • 2.2. Když vyplňujete kontaktní formulář na našich Webových stránkách nebo když nás kontaktujete pomocí e-mailu, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím Sociálních médií, shromažďujeme:
  • 2.2.1. Základní informace o Vaší totožnosti, které nám sdělíte, jako je např. jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, firma, pro kterou pracujete, Vaše funkce;
  • 2.2.2. Obsah Vašeho sdělení a technické detaily samotného sdělení, jako např. s kým si píšete na straně naší společnosti, jakož i datum a čas daného sdělení;
  • 2.2.3. Veřejně dostupné informace z Vašeho profilu na Sociálních médiích, pokud jste nás kontaktovali skrz něj;
  • 2.2.4. Jakékoliv další osobní údaje, které se rozhodnete nám poskytnout.
 • 2.3. Veškeré výše uvedené osobní údaje obdržíme přímo od Vás. Může se stát, že obdržíme další informace o Vašich preferencích a způsobu chování při prohlížení internetu od partnerů, jako jsou Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Yandex, AddThis and Salesforce. Pokud požadujete více informací o tom, jaké osobní údaje tyto subjekty o Vás zpracovávají a zpřístupňují ostatním, odkazujeme Vás na jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů:

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

 • 3.1. Společnost Doosan zpracovává Vaše osobní údaje, aby Vám mohla personalizovaným a efektivním způsobem poskytnout informace, produkty a služby, které požadujete prostřednictvím Webových stránek, e-mailem, telefonicky, faxem či prostřednictvím Sociálních médií.
 • 3.2. Společnost Doosan zpracovává Vaše osobní údaje pro marketingové účely, tj. aby Vám mohla poskytovat cílená sdělení, akční a jiné nabídky a další reklamní sdělení společnosti Doosan a vybraných partnerů.
 • 3.3. Pokud nejste subjektem osobních informací, který nás již kontaktoval a na něhož chceme cílit pomocí našich vlastních marketingových materiálů, společnost Doosan Vám bude zasílat sdělení či akční a jiné nabídky e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály, jestliže jste dali svůj výslovný souhlas se zasíláním těchto sdělení a nabídek.
 • 3.4. Společnost Doosan zpracovává Vaše osobní údaje, aby mohla dodržovat své zákonné povinnosti nebo aby mohla vyhovět případné důvodné žádosti od příslušných zástupců donucovacích orgánů, justičních orgánů, vládních agentur nebo úřadů, včetně příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů.
 • 3.5. Společnost Doosan může být povinna shromažďovat a předávat Vaše osobní údaje naší finanční instituci nebo poskytovateli platebních služeb, aby Vaší finanční instituci a poskytovateli platebních služeb umožnila vyhovět jejich zákonným povinnostem, jako jsou např. povinnosti vyplývající z platné legislativy proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu.
 • 3.6. Společnost Doosan dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem provádění statistických analýz, jejichž cílem je zdokonalit naše Webové stránky, produkty a služby nebo vyvinout nové produkty a služby.
 • 3.7. Společnost Doosan může zpracovávat Vaše osobní údaje, aby mohla informovat jakoukoliv třetí osobu v souvislosti s případným sloučením s touto osobou, akvizicí této osoby z naší strany či akvizicí společnosti Doosan ze strany této osoby nebo rozdělením ze strany této osoby, i když se tato třetí osoba nachází mimo EU.
 • 3.8. Společnost Doosan může zpracovávat Vaše osobní údaje také pro zachování oprávněných zájmů společnosti Doosan, našich partnerů nebo třetí osoby, pokud Vaši registraci na Webových stránkách, Sociálních médiích nebo jiných komunikačních kanálech, nebo jejich používání, lze považovat:
  • 3.8.1. za porušení platných podmínek používání nebo práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoliv jiných práv některé třetí osoby;
  • 3.8.2. za hrozbu pro bezpečnost nebo integritu Webových stránek, Sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů;
  • 3.8.3. za nebezpečí pro Webové stránky, Sociální média nebo jiné komunikační kanály nebo pro systémy společnosti Doosan nebo našich subdodavatelů kvůli virům, trojským koňům, spyware, malware nebo jakýmkoliv dalším formám škodlivého kódu; nebo
  • 3.8.4. jakýmkoliv způsobem za nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, hanlivé, zlomyslné, urážlivé nebo nějakým jiným způsobem za nepatřičné či nelegální.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 4.1. Pro zpracování Vašich osobních údajů podle podmínek uvedených v odst. 3.3 je právním základem Váš souhlas, o který Vás společnost Doosan jakožto odpovědná strana požádá.
 • 4.2. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené v odst. 3.4 a 3.5 je nezbytné k tomu, aby společnost Doosan mohla vyhovět svým zákonným povinnostem.
 • 4.3. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené v odst. 3.1, 3.6, 3.7 a 3.8 je nezbytné za účelem oprávněných zájmů společnosti Doosan, kterými jsou:
  • 4.3.1. Neustálé zlepšování Webových stránek, Sociálních médií, produktů a služeb společnosti Doosan, aby Vám tak byl zajištěn ten nejlepší možný komfort;
  • 4.3.2. Ochrana našich Webových stránek, Sociálních médií, produktů a služeb před zneužíváním a nezákonnou činností;
  • 4.3.3. Marketing a propagace našich produktů, služeb, značek a celková úspěšná komercializace našich produktů a služeb.

5. PŘÍJEMCI

 • 5.1. Společnost Doosan nezasílá Vaše osobní údaje v identifikovatelné podobě žádné třetí osobě bez Vašeho výslovného svolení. Berete však na vědomí, že pokud využíváte naše Sociální média, pak jsou Vaše osobní údaje rovněž zpracovávány poskytovateli sociálních médií.
 • 5.2. Při zajišťování provozu Webových stránek a při zpracovávání Vašich osobních údajů využívá společnost Doosan služeb externích zpracovatelů. Tito externí zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro společnost Doosan pouze na základě výslovného písemného pokynu společnosti Doosan. Společnost Doosan zaručuje, že všichni externí zpracovatelé jsou vybíráni s náležitou péčí a že jsou povinni zachovávat bezpečnost a integritu Vašich osobních údajů.
 • 5.3. Společnost Doosan je oprávněna sdílet Vaše osobní údaje s dalšími subjekty v rámci skupiny Doosan. Zajistíme však, aby všechny subjekty skupiny Doosan vynaložily náležitou péči k tomu, aby veškeré zpracování Vašich osobních údajů bylo v souladu s tím, co je uvedeno v těchto Zásadách.

6. LOKALITA A PŘEDÁVÁNÍ

 • 6.1. Společnost Doosan zpracovává Vaše osobní údaje především v rámci EHP. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku výše však také můžeme předávat Vaše osobní údaje jiným subjektům v rámci skupiny Doosan nebo třetím osobám, které pro nás zpracovávají údaje a nacházejí se mimo EHP. Každý subjekt mimo EHP, který zpracovává Vaše osobní údaje, bude povinen poskytnout vhodné záruky týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Tyto záruky budou dány:
  • 6.1.1. Skutečností, že v zemi příjemce platí právní předpisy, které lze považovat za srovnatelné s ochranou zajišťovanou v rámci EHP; nebo
  • 6.1.2. Smluvním ujednáním mezi společností Doosan a daným subjektem. Všechny subjekty Doosan jsou účastníky smluvní dohody založené na Standardních smluvních doložkách Evropské komise (mezi dvěma správci údajů) (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/914).
 • 6.2. Společnost Doosan může předávat anonymizované anebo agregované údaje organizacím mimo EHP. Pokud k takovému předání dojde, společnost Doosan zajistí, aby existovaly záruky zajišťující bezpečnost a integritu Vašich osobních údajů, jakož i veškerá Vaše případná práva týkající se Vašich osobních údajů, která máte podle obecně závazných právních předpisů.

7. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

 • 7.1. Společnost Doosan činí maximum pro to, aby zpracovávala pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení účelů uvedených v článku 3.
 • 7.2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze tak dlouho, dokud je to potřeba pro dosažení účelů uvedených v článku 3 těchto Zásad, nebo až do okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu může mít za následek, že již nebudete moci zcela či částečně používat Webové stránky, Sociální média a další komunikační kanály. Společnost Doosan provede deidentifikaci Vašich osobních údajů, pokud již nejsou nutné pro účely uvedené v článku 3, ledaže existuje:
  • 7.2.1. Převládající zájem společnosti Doosan, Vaší finanční instituce, poskytovatele platebních služeb nebo jakékoliv jiné třetí osoby na zachování identifikovatelnosti Vašich osobních údajů;
  • 7.2.2. Zákonná nebo regulační povinnost nebo soudní či správní nařízení, které brání společnosti Doosan v jejich deidentifikaci.
 • 7.3. Společnost Doosan přijme vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby zabezpečila Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem či odcizením, jakož i nahodilou ztrátou, manipulací nebo zničením. Pracovníci společnosti Doosan nebo naši externí zpracovatelé budou mít k Vašim osobním údajům přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném a budou se na ně vztahovat přísné povinnosti mlčenlivosti. Berete však na vědomí, že zajištění ochrany a bezpečnosti je založeno na principu vynaložení maximálního úsilí a nelze jej nikdy plně zaručit.

8. VAŠE PRÁVA

 • 8.1. Máte právo požadovat přístup ke všem svým osobním údajům, které společnost Doosan zpracovává. Společnost Doosan si vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek za vícenásobné následné žádosti o přístup, které jsou zjevně podány s cílem způsobit společnosti Doosan potíže nebo škodu.
 • 8.2. Máte právo požadovat, aby jakékoliv Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, byly zdarma opraveny. Je-li podána žádost o opravu, musí být k této žádosti přiložen doklad o chybnosti údajů, jejichž oprava je požadována.
 • 8.3. Máte právo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, přičemž v tomto případě se použije odstavec 8.4.
 • 8.4. Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly smazány, pokud již nejsou potřebné v souvislosti s účely uvedenými v článku 3, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním. Mějte však na vědomí, že žádost o smazání bude společnost Doosan posuzovat na základě zohlednění:
  • 8.4.1. Převládajících zájmů společnosti Doosan, Vaší finanční instituce, poskytovatele platebních služeb nebo jakékoliv jiné třetí osoby;
  • 8.4.2. Případných zákonných nebo regulačních povinností nebo správních či soudních nařízení, která jsou s tímto smazáním v rozporu.
 • 8.5. Místo smazání podle předchozí odstavce nás také můžete požádat, aby společnost Doosan omezila zpracování Vašich osobních údajů, jestliže:
  • 8.5.1. napadnete přesnost těchto údajů; nebo
  • 8.5.2. je toto zpracování nelegitimní; nebo
  • 8.5.3. údaje již nejsou potřeba pro účely uvedené v článku 3, avšak potřebujete je k tomu, abyste se mohli hájit v soudním řízení.
 • 8.6. Máte právo odmítnout zpracování osobních údajů, pokud jste schopni prokázat, že existují závažné a oprávněné důvody opírající se o konkrétní okolnosti, které ospravedlňují toto Vaše odmítnutí. Pokud má však zamýšlené zpracování povahu přímého marketingu, máte právo odmítnout toto zpracování bezplatně a bez jakéhokoliv zdůvodnění.
 • 8.7. Máte právo obdržet od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.
 • 8.8. Pokud si přejete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více ze svých výše uvedených práv, můžete zaslat e-mail na adresu communications.emea@doosan.com. E-mailová zpráva s žádostí o uplatnění určitého práva nebude vykládána jako souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nad rámec toho, co je požadováno pro vyřízení Vaší žádosti. V této žádosti by mělo být jasně uvedeno, které právo si přejete uplatnit, a, je-li to požadováno, i důvody tohoto uplatnění.

  Společnost Doosan Vás bude neprodleně informovat o obdržení Vaší žádosti. Pokud je žádost platná, společnost Doosan ji vyřídí v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po jejím obdržení.

  Máte-li jakoukoliv stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Doosan, můžete vždy kontaktovat společnost Doosan prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v tomto článku. Pokud jste i nadále nespokojeni s odpovědí, kterou obdržíte od společnosti Doosan, jste oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/.